Kontaktní údaje

Divadelní 3
Brno
602 00

E-mail:
ak.malanta@volny.cz
info@malanta.cz

Tel:
+ 420 542 139 272, 4

PRÁVNICKÝM OSOBÁM

a to obchodním společnostem, družstvům a podnikajícím fyzickým osobám, nabízí poskytnutí komplexních právních služeb v oblastech:

1) Právo obchodních korporací
2) Akvizice a prodej podniků
3) Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, IT
4) Nemovitosti a výstavba
5) Podpora podnikání a částečné financování z fondů Evropské unie
6) Zastupování podnikatelských subjektů v soudním řízení

FYZICKÝM OSOBÁM

které nepodnikají, nabízíme služby v oblastech:

7) Občanské právo včetně práva autorského
8) Správní právo
9) Rodinné právo
10) Právo nemovitostí
11) Trestní právo
12) Zastupování před soudy a správními orgány včetně zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku


Rámcový rozsah poskytovaných právních služeb podle jednotlivých oblastí práva:
1) Právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev)
 • zakládání obchodních korporací
 • zastupování v řízení ve věcech zápisu a změn zápisu v obchodním rejstříku (změna jednatele, společníka, členů představenstva, dozorčí rady, převod obchodního podílu, rozšíření předmětu podnikání, zvýšení/snížení základního kapitálu)
 • příprava a organizace valných hromad obchodních korporací
 • sepis smluv (kupních, o dílo, licenčních, inominátních atd.), připomínkování a kontrola smluv
 • přeměny společností, tj. fúze (sloučení, splynutí), převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy (transformace)
 • právní konzultace ve výše uvedených oblastech
 • sepis žalob a zastupování v soudním řízení
Nahoru
2) Akvizice a prodej podniků
 • zpracování informací o cíli akvizice a jejích rizicích (Due diligence)
 • podpora při jednáních, strukturování transakce
 • koordinace procesu a připomínkování návrhů
 • poradenství s akvizičním financováním
Nahoru
3) Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, právo informačních technologií (IT)
 • práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • soukromoprávní prostředky ochrany práv duševního vlastnictví
  • ochrana autorských práv a práv výkonných umělců
  • ochrana tvůrčích práv průmyslových
  • ochrana proti nekalé soutěži
  • ochrana náhrady škody
  • ochrana vydání bezdůvodného obohacení
 • smlouvy pro jednotlivé způsoby užití děl (smlouvy o šíření děl, o vytvoření díla, o jiném užití díla)
 • závazková průmyslová práva
  • smlouva o převodu předmětu průmyslového vlastnictví
  • licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
  • smlouva o využití podnikových předmětů průmyslového vlastnictví
 • úprava vztahů mezi subjekty při vývoji, implementaci, licencování a distribuci softwarových produktů a jiných IT řešení
  • smlouvy o implementaci technologií
  • ochrana softwarového řešení, softwarové licence
  • smlouvy o mlčenlivosti NDA
  • doménové spory
Nahoru
4) Nemovitosti a výstavba
 • vyhledávání vhodné lokality pro zamýšlenou investici
 • vyřešení majetkoprávních vztahů ve prospěch investora
 • zajištění příslušných správních rozhodnutí, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění kolaudačního souhlasu k investici příslušného stavebního úřadu
Nahoru
5) Podpora podnikání a částečné financování z fondů Evropské unie
 • poradenství při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.
 • poradenství při vyhodnocování výsledků veřejné zakázky
 • zpracování žádosti o financování z fondů Evropské unie, což zahrnuje
  • prvotní fází identifikace konkrétního projektového záměru
  • převedení záměru do písemné žádosti
  • předložení žádosti dle požadavků a pravidel Operačního programu životního prostředí krajskému pracovišti SFŽP ČR
  • proces hodnocení v rámci stanovených procedur
Nahoru
6) Zastupování podnikatelských subjektů v soudním řízení
7) Občanské právo včetně práva autorského
 • právní konzultace v oblasti občanského práva
 • sepisování žalob a jiných podání k soudům
 • sepis žalob na ochranu osobnosti
 • sepisování smluv kupních, o dílo, darovacích, a dalších, vyjmenovaných v občanském zákoníku
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem u smluv na kup a prodej nemovitostí, zřizování věcných břemen
 • poradenství v oblasti dědictví a dědických sporů
 • mimosoudní řešení sporů
 • sepisování a připomínkování licenčních smluv
 • registrace, změny, převody ochranných známek
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • poradenství k právům autora k jeho autorskému dílu
 • poradenství k právům souvisejícím s právem autorským
 • poradenství k ochraně práv podle autorského zákona
Nahoru
8) Správní právo
 • zastupování před správními úřady
 • zastupování před správními soudy
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • právní konzultace v oblasti správního práva
Nahoru
9) Rodinné právo
 • sepis předmanželské smlouvy
 • zajištění zúžení společného jmění manželů
 • zastupování v rozvodovém řízení včetně vyhotovení potřebných dokumentů
 • vymáhání výživného
 • zastupování ve sporech o svěření dítěte do své péče a o úpravě styku rodiče s dítětem
 • zastupování ve sporech o zvýšení/snížení výživného
 • vypořádání společného jmění manželů
Nahoru
10) Právo nemovitostí
 • komplexní právní servis při prodeji nemovitostí (sepisování smluv o koupi a prodeji nemovitostí (pozemků, budov), popř. připomínkování či kontrola smluv, vypracování protinávrhů a dodatků, zajištění vkladu do katastru nemovitostí)
 • sepisování nájemních, podnájemních smluv, korektura a připomínkování těchto smluv
 • zřizování věcných břemen (např. právo dožití v nemovitosti, právo průchodu přes pozemek apod.) včetně vkladu do katastru nemovitostí
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • zajištění znaleckých posudků k ocenění nemovitosti
Nahoru
11) Trestní právo
 • obhajoba v trestním řízení
 • jednání s poškozenými
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • podávání trestních oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu
Nahoru
12) Zastupování před soudy a správními orgány
 • zastupování před všemi soudy v ČR ve věcech civilněprávních i trestněprávních
 • zastupování v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem ČR
 • zastupování před Ústavním soudem (v řízení o ústavní stížnosti)
 • zastupování před správními soudy
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
Nahoru


2010 © Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří Malanta, LL.M., Brno | web vytvořil www.WEBCZECH.cz