Kontaktní údaje

Divadelní 3
Brno
602 00

E-mail:
ak.malanta@volny.cz
info@malanta.cz

Tel:
+ 420 543 236 700

PRÁVNICKÝM OSOBÁM

a to obchodním společnostem, družstvům a podnikajícím fyzickým osobám, nabízí poskytnutí komplexních právních služeb v oblastech:

1) Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, IT
2) Nemovitosti a výstavba
3) Zastupování podnikatelských subjektů v soudním řízení

FYZICKÝM OSOBÁM

které nepodnikají, nabízíme služby v oblastech:

4) Občanské právo včetně práva autorského
5) Trestní právo
6) Zastupování před soudy a správními orgány včetně zastupování před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku


Rámcový rozsah poskytovaných právních služeb podle jednotlivých oblastí práva:
1) Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, právo informačních technologií (IT)
 • práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • soukromoprávní prostředky ochrany práv duševního vlastnictví
  • ochrana autorských práv a práv výkonných umělců
  • ochrana tvůrčích práv průmyslových
  • ochrana proti nekalé soutěži
  • ochrana náhrady škody
  • ochrana vydání bezdůvodného obohacení
 • smlouvy pro jednotlivé způsoby užití děl (smlouvy o šíření děl, o vytvoření díla, o jiném užití díla)
 • závazková průmyslová práva
  • smlouva o převodu předmětu průmyslového vlastnictví
  • licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
  • smlouva o využití podnikových předmětů průmyslového vlastnictví
 • úprava vztahů mezi subjekty při vývoji, implementaci, licencování a distribuci softwarových produktů a jiných IT řešení
  • smlouvy o implementaci technologií
  • ochrana softwarového řešení, softwarové licence
  • smlouvy o mlčenlivosti NDA
  • doménové spory
Nahoru
2) Nemovitosti a výstavba
 • vyhledávání vhodné lokality pro zamýšlenou investici
 • vyřešení majetkoprávních vztahů ve prospěch investora
 • zajištění příslušných správních rozhodnutí, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • zajištění kolaudačního souhlasu k investici příslušného stavebního úřadu
Nahoru
3) Zastupování podnikatelských subjektů v soudním řízení
4) Občanské právo včetně práva autorského
 • právní konzultace v oblasti občanského práva
 • sepisování žalob a jiných podání k soudům
 • sepis žalob na ochranu osobnosti
 • sepisování smluv kupních, o dílo, darovacích, a dalších, vyjmenovaných v občanském zákoníku
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem u smluv na kup a prodej nemovitostí, zřizování věcných břemen
 • poradenství v oblasti dědictví a dědických sporů
 • mimosoudní řešení sporů
 • sepisování a připomínkování licenčních smluv
 • registrace, změny, převody ochranných známek
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • poradenství k právům autora k jeho autorskému dílu
 • poradenství k právům souvisejícím s právem autorským
 • poradenství k ochraně práv podle autorského zákona
Nahoru
5) Trestní právo
 • obhajoba v trestním řízení
 • jednání s poškozenými
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • podávání trestních oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu
Nahoru
6) Zastupování před soudy a správními orgány
 • zastupování před všemi soudy v ČR ve věcech civilněprávních i trestněprávních
 • zastupování v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem ČR
 • zastupování před Ústavním soudem (v řízení o ústavní stížnosti)
 • zastupování před správními soudy
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • zastupování před Evropským soudem pro lidská práva
Nahoru


2010 © Advokátní kancelář JUDr. Ing. Jiří Malanta, LL.M., Brno | web vytvořil www.WEBCZECH.cz